pspo Archiwum

10 lip 2014

Boże myślenie i oglądanie rzeczy duchowych

Gdy pozbędziemy się już wad, przejawiających się także w życiu zewnętrznym, i gdy dokonamy, jak już powiedziałem, takiego oczyszczenia duszy, że osiągniemy prostotę, niewinność i czystość, musimy wówczas położyć fundament pokory, na którym można wznieść wieżę, mającą
8 lip 2014

Trwaj przy błogosławionym Imieniu Jezusa Chrystusa

Pewien brat zapytał Makarego: „Jakie działanie najlepsze jest dla mnicha, który oddaje się ascezie?” On odpowiedział: „Szczęśliwy ten, kto nieustannie, ze skruszonym sercem, trwa przy błogosławionym Imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W życiu ascetycznym nie ma działania,
7 lip 2014

Zachowaj wewnętrzny pokój

Abba Makary Wielki mówi: „Z sercem skruszonym zważaj na Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ono będzie na twoich ustach i ciągle miej je w sobie. W swym umyśle nie staraj się Go sobie wyobrażać. Myśl jedynie
6 lip 2014

Nieustannie powtarzaj imię Jezusa Chrystusa

Brat prosił ojca Makarego, aby wyjaśnił mu werset: Rozmyślanie mego serca przed Tobą zawsze. Starzec odpowiedział: „Nie ma rozważania bardziej potrzebnego niż to, które obejmuje zbawcze i błogosławione Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieustannie powinieneś podtrzymywać je
5 lip 2014

Kiedy powinniśmy się modlić?

Zapytano pewnego razu abba Makarego: „Kiedy powinniśmy się modlić?” Starzec rzekł: „Nie trzeba na modlitwie dużo słów, lecz często wyciągać ręce i mówić: «Panie, zgodnie z Twoją wolą, zmiłuj się nade mną». Jeśli w duszy zrodzi się
4 lip 2014

Dzieło modlitwy

Właściwie spełnione dzieło modlitwy i posługi słowa znaczy więcej niż wszelka cnota i przykazanie. Świadczy o tym sam Pan. Kiedy bowiem wszedł do domu Marty i Marii, Marta pochłonięta była posługiwaniem, Maria zaś siedząc u Jego stóp,
3 lip 2014

Czyste serce

Są tacy, którzy za niemożliwe uważają odzyskanie czystego serca, jakie dokonuje się przez Ducha na znak nowego stworzenia. Apostoł określa ich otwarcie jako podobnych do ludzi, których nie uznano za godnych wejścia do ziemi obiecanej z racji
2 lip 2014

Doskonały chrześcijanin

Ci, którzy twierdzą, że osiągnięcie doskonałości jest niemożliwe, wyrządzają duszy największą szkodę i to w trojaki sposób. Po pierwsze, zdają się wątpić w Pisma natchnione przez Boga. Po drugie, nie starają się osiągnąć najwyższego, doskonałego celu chrześcijaństwa.
1 lip 2014

Podejmij wytężoną i nieustanną walkę

Są tacy, którzy uważają za niemożliwe, by dojść ku doskonałości, uwolnić się raz na zawsze od namiętności lub osiągnąć wspólnotę i pełnię dobrego Ducha. Należy więc im przypomnieć świadectwa Bożych Pism i wykazać, iż mało oni je
30 cze 2014

Nie bądź opieszały

Tego, kto jest opieszały w modlitwie, lekkomyślny i niedbały w posługiwaniu braciom czy w innym dziele poświęconym Bogu, Apostoł wyraźnie nazywa leniwym i uznaje za niegodnego, by jadł chleb. Powiedział bowiem: Kto nie chce pracować, ten niech
29 cze 2014

Nie unoś się pychą

Wola Boża spełnia się jako w niebie tak i na ziemi właśnie wówczas, kiedy nie wynosimy się jedni nad drugich. Kiedy nie tylko jesteśmy wolni od zawiści, ale z prostotą, z miłością, w pokoju i radości pozostajemy
28 cze 2014

Zachowaj równowagę

Jeśli jedni odnoszą się do drugich z wielką prostotą i dobrym nastawieniem, wtedy nadmiar dóbr, jakim cieszą się oddający się modlitwie, dopełni ich braku u tych, którzy poświęcają się posłudze innym, a gorliwa praca tych ostatnich dopełni
27 cze 2014

Fundament każdej wspólnoty

Fundamentem braterskiej wspólnoty niech będą przede wszystkim: prostota, szczerość, wzajemna miłość, radość i pokora, które należy okazywać na wszelki sposób, abyśmy nie zniweczyli naszego wysiłku, wynosząc się i szemrząc jedni przeciw drugim. Kto nieustannie trwa na modlitwie,
26 cze 2014

Wszystko czyń z miłości do Boga

Jak wielkie jest Boże miłosierdzie względem nas! Pan zstąpił między ludzi z tak wielką miłością i dobrocią, iż poniósł ofiarę, aby żaden dobry ludzki uczynek nie pozostał bez wynagrodzenia. Pragnie On wszystkich prowadzić od mniejszych cnót do
25 cze 2014

Gdy nie możesz się poświęcić modlitwie

Ci, którzy są niedojrzali pod względem duchowym i nie mogą w najwyższym stopniu poświęcić się modlitwie, powinni podjąć posługę braciom. Trzeba też, by czynili to gorliwie, z wiarą i Bożą bojaźnią, uważając, że w ten sposób wypełniają
24 cze 2014

Duchowa rozkosz

Kto natomiast jest chrześcijaninem, ten w prawdzie i doskonałości, z wielką radością i duchową rozkoszą, bez trudu i z łatwością, w sposób jakby naturalny zabiega o wszystkie cnoty i nadprzyrodzone owoce Ducha: o miłość, pokój, cierpliwość, wiarę,
23 cze 2014

Unikaj grzechu

Kto całkowicie oddaje się grzechowi, ten z rozkoszą i przyjemnością, jakby w sposób naturalny, ulega bezecnym namiętnościom przeciwnym naturze, takim jak: bezwstyd, nierząd, chciwość, nienawiść, oszustwo i inne przejawy zła. (Pseudo-Makary Egipski)
22 cze 2014

Wewnętrzny rozwój

Przy uprawie winorośli ludzie dokładają wszelkich trudów i starań w nadziei, że zbiorą owoce. Jeżeli jednak tak się nie stanie, ich wysiłek jest daremny. Podobnie, jeśli nie dostrzegamy w sobie – pochodzących od Ducha – miłości, pokoju,
21 cze 2014

Duchowa oliwa w naszych sercach

Gdybyśmy nie starali się o to, by rozwijały się w nas miłość, pokój, radość, prostota, pokora, ale także łagodność, otwartość i należyta wiara, cierpliwość i życzliwość, trudzilibyśmy się bez żadnego pożytku. Ze względu na te wartości podejmujemy
20 cze 2014

Pokora, miłość, prostota i dobroć

Jeśli pokora i miłość, prostota i dobroć nie będą towarzyszyć naszej modlitwie, będzie ona raczej pozorem modlitwy i nie przyniesie pożytku. A dotyczy to nie tylko modlitwy, ale każdego wysiłku i trudu: czystości albo postu, czuwania, śpiewu
19 cze 2014

Umacniaj się przez wysiłek i czujność, cierpliwość, walkę duchową oraz trud ciała

Kto poświęca się modlitwie, winien umacniać się przez wszelki wysiłek i czujność, cierpliwość, walkę duchową oraz trud ciała. Dzięki temu nie ustanie w modlitwie, nie pozwoli na błąkanie się myśli, ani też nie podda się zbytnio senności,
18 cze 2014

Wewnętrzna walka i niestrudzony wysiłek

Kto trwa na modlitwie, a więc wybrał zasadnicze ludzkie zajęcie, powinien też podjąć zdecydowaną wewnętrzną walkę i niestrudzony wysiłek. Przeciwko wytrwałości staną bowiem liczne przeszkody stawiane przez zło: senność, zniechęcenie, ociężałość ciała, rozbieganie myśli, niestałość umysłu, wewnętrzne
17 cze 2014

Czuwaj i módl się

Zgodnie z wezwaniem Chrystusa, święty Apostoł uczy, iż należy modlić się nieustannie i że trzeba trwać na modlitwie. Pan zaś powiedział: O ileż bardziej Bóg weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?, i:
16 cze 2014

Czujność i trzeźwość podczas modlitwy

Jak modlitwa przewyższa inne dzieła, tak również człowiek, który jest w niej rozmiłowany, musi wykazać więcej trudu i troski, by niespostrzeżenie nie wkradło się zło. Szatan bowiem większymi pokusami atakuje tych, co zabiegają o większe dobro. Muszą
15 cze 2014

Królestwo Boże jest wewnątrz Ciebie

Czymś najważniejszym wśród wszystkich właściwych dążeń jest wytrwałość w modlitwie; ona jest także szczytem dobrych czynów. Dzięki tej wytrwałości zyskujemy również inne cnoty. Bóg bowiem, kiedy tylko Go przyzywamy, wyciąga ku nam swą pomocną dłoń. Ci, którzy