ojcowie pustyni uczą Archiwum

9 lip 2014

Kilka zasad dobrej modlitwy

Abyśmy mogli się modlić z należytym zapałem i czystością, przede wszystkim powinniśmy przestrzegać następujących zasad: Najpierw całkowicie trzeba odsunąć troskę o rzeczy cielesne tak, by nie tylko nie martwić się żadnymi sprawami, ale nawet nie dopuścić do
7 lip 2014

Zachowaj wewnętrzny pokój

Abba Makary Wielki mówi: „Z sercem skruszonym zważaj na Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ono będzie na twoich ustach i ciągle miej je w sobie. W swym umyśle nie staraj się Go sobie wyobrażać. Myśl jedynie
6 lip 2014

Nieustannie powtarzaj imię Jezusa Chrystusa

Brat prosił ojca Makarego, aby wyjaśnił mu werset: Rozmyślanie mego serca przed Tobą zawsze. Starzec odpowiedział: „Nie ma rozważania bardziej potrzebnego niż to, które obejmuje zbawcze i błogosławione Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieustannie powinieneś podtrzymywać je
5 lip 2014

Kiedy powinniśmy się modlić?

Zapytano pewnego razu abba Makarego: „Kiedy powinniśmy się modlić?” Starzec rzekł: „Nie trzeba na modlitwie dużo słów, lecz często wyciągać ręce i mówić: «Panie, zgodnie z Twoją wolą, zmiłuj się nade mną». Jeśli w duszy zrodzi się
4 lip 2014

Dzieło modlitwy

Właściwie spełnione dzieło modlitwy i posługi słowa znaczy więcej niż wszelka cnota i przykazanie. Świadczy o tym sam Pan. Kiedy bowiem wszedł do domu Marty i Marii, Marta pochłonięta była posługiwaniem, Maria zaś siedząc u Jego stóp,
3 lip 2014

Czyste serce

Są tacy, którzy za niemożliwe uważają odzyskanie czystego serca, jakie dokonuje się przez Ducha na znak nowego stworzenia. Apostoł określa ich otwarcie jako podobnych do ludzi, których nie uznano za godnych wejścia do ziemi obiecanej z racji
2 lip 2014

Doskonały chrześcijanin

Ci, którzy twierdzą, że osiągnięcie doskonałości jest niemożliwe, wyrządzają duszy największą szkodę i to w trojaki sposób. Po pierwsze, zdają się wątpić w Pisma natchnione przez Boga. Po drugie, nie starają się osiągnąć najwyższego, doskonałego celu chrześcijaństwa.
1 lip 2014

Podejmij wytężoną i nieustanną walkę

Są tacy, którzy uważają za niemożliwe, by dojść ku doskonałości, uwolnić się raz na zawsze od namiętności lub osiągnąć wspólnotę i pełnię dobrego Ducha. Należy więc im przypomnieć świadectwa Bożych Pism i wykazać, iż mało oni je
30 cze 2014

Nie bądź opieszały

Tego, kto jest opieszały w modlitwie, lekkomyślny i niedbały w posługiwaniu braciom czy w innym dziele poświęconym Bogu, Apostoł wyraźnie nazywa leniwym i uznaje za niegodnego, by jadł chleb. Powiedział bowiem: Kto nie chce pracować, ten niech
29 cze 2014

Nie unoś się pychą

Wola Boża spełnia się jako w niebie tak i na ziemi właśnie wówczas, kiedy nie wynosimy się jedni nad drugich. Kiedy nie tylko jesteśmy wolni od zawiści, ale z prostotą, z miłością, w pokoju i radości pozostajemy
28 cze 2014

Zachowaj równowagę

Jeśli jedni odnoszą się do drugich z wielką prostotą i dobrym nastawieniem, wtedy nadmiar dóbr, jakim cieszą się oddający się modlitwie, dopełni ich braku u tych, którzy poświęcają się posłudze innym, a gorliwa praca tych ostatnich dopełni
27 cze 2014

Fundament każdej wspólnoty

Fundamentem braterskiej wspólnoty niech będą przede wszystkim: prostota, szczerość, wzajemna miłość, radość i pokora, które należy okazywać na wszelki sposób, abyśmy nie zniweczyli naszego wysiłku, wynosząc się i szemrząc jedni przeciw drugim. Kto nieustannie trwa na modlitwie,
26 cze 2014

Wszystko czyń z miłości do Boga

Jak wielkie jest Boże miłosierdzie względem nas! Pan zstąpił między ludzi z tak wielką miłością i dobrocią, iż poniósł ofiarę, aby żaden dobry ludzki uczynek nie pozostał bez wynagrodzenia. Pragnie On wszystkich prowadzić od mniejszych cnót do
25 cze 2014

Gdy nie możesz się poświęcić modlitwie

Ci, którzy są niedojrzali pod względem duchowym i nie mogą w najwyższym stopniu poświęcić się modlitwie, powinni podjąć posługę braciom. Trzeba też, by czynili to gorliwie, z wiarą i Bożą bojaźnią, uważając, że w ten sposób wypełniają
24 cze 2014

Duchowa rozkosz

Kto natomiast jest chrześcijaninem, ten w prawdzie i doskonałości, z wielką radością i duchową rozkoszą, bez trudu i z łatwością, w sposób jakby naturalny zabiega o wszystkie cnoty i nadprzyrodzone owoce Ducha: o miłość, pokój, cierpliwość, wiarę,
23 cze 2014

Unikaj grzechu

Kto całkowicie oddaje się grzechowi, ten z rozkoszą i przyjemnością, jakby w sposób naturalny, ulega bezecnym namiętnościom przeciwnym naturze, takim jak: bezwstyd, nierząd, chciwość, nienawiść, oszustwo i inne przejawy zła. (Pseudo-Makary Egipski)
22 cze 2014

Wewnętrzny rozwój

Przy uprawie winorośli ludzie dokładają wszelkich trudów i starań w nadziei, że zbiorą owoce. Jeżeli jednak tak się nie stanie, ich wysiłek jest daremny. Podobnie, jeśli nie dostrzegamy w sobie – pochodzących od Ducha – miłości, pokoju,
20 cze 2014

Pokora, miłość, prostota i dobroć

Jeśli pokora i miłość, prostota i dobroć nie będą towarzyszyć naszej modlitwie, będzie ona raczej pozorem modlitwy i nie przyniesie pożytku. A dotyczy to nie tylko modlitwy, ale każdego wysiłku i trudu: czystości albo postu, czuwania, śpiewu
15 cze 2014

Królestwo Boże jest wewnątrz Ciebie

Czymś najważniejszym wśród wszystkich właściwych dążeń jest wytrwałość w modlitwie; ona jest także szczytem dobrych czynów. Dzięki tej wytrwałości zyskujemy również inne cnoty. Bóg bowiem, kiedy tylko Go przyzywamy, wyciąga ku nam swą pomocną dłoń. Ci, którzy
14 cze 2014

Radość z modlitwy

Jeśli stając do modlitwy, doznajesz radości większej niż wszystko inne, wówczas prawdziwie znalazłeś modlitwę. (Ewagriusz z Pontu)
13 cze 2014

Na czym polega wspaniałość modlitwy?

Jak od wszystkich innych zmysłów lepszy jest wzrok, tak modlitwa jest bardziej wzniosła, niż wszystkie cnoty. Wspaniałość modlitwy nie polega na ilości, ale na jakości. Wskazują na to: perykopa o dwóch, którzy przyszli do świątyni, a także
12 cze 2014

Z uwagą szukaj modlitwy

Nie unikaj ubóstwa i utrapień: one stanowią pokarm modlitwy, który nie ciąży. Jeśli z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Do niej bowiem, bardziej niż co innego, prowadzi uwaga. Dlatego też należy się o nią starać. (Ewagriusz z Pontu)
11 cze 2014

Modlitwa w duchu

Szczęśliwy jest umysł, który w czasie modlitwy stał się doskonale nieczuły na wrażenia zmysłowe. Jeśli chcesz modlić się w duchu, nie miej urazy do nikogo, a nie będziesz miał obłoku, który zaciemniałby twój umysł podczas modlitwy. (Ewagriusz z
10 cze 2014

Błogosławieni ubodzy

Błogosławiony umysł, który, modląc się bez rozproszenia, doznaje coraz głębszego pragnienia Boga. Szczęśliwy jest umysł, który w czasie modlitwy stał się wolny od materii i ubogi. (Ewagriusz z Pontu)
9 cze 2014

Dyscyplina podczas modlitwy

Podczas modlitwy miej wzrok nierozbiegany, zaprzyj się swego ciała oraz duszy, i żyj zgodnie z umysłem. Podczas modlitwy w ogóle nie staraj się dostrzegać jakiegoś kształtu czy postaci. (Ewagriusz z Pontu)