Oko za oko?

Bóg więc dał nam, jak powiedziałem, przykazania oczyszczające nas nawet z naszych namiętności, nawet ze złych skłonności wewnętrznego naszego człowieka. Zsyła mu bowiem zdolność rozróżniania dobra i zła, budzi go, pokazuje mu ukryte korzenie grzechu, i mówi: „Prawo mówiło: nie cudzołóż; a ja powiadam: Nie pożądaj; Prawo mówiło: Nie zabijaj; a Ja powiadam: Nawet się nie gniewaj”. Bo jeśli pożądasz, to choćbyś dziś nie popełnił cudzołóstwa, pożądliwość nie przestaje kipieć w tobie, dopóki nie popchnie cię do spełnienia czynu. Jeśli się gniewasz i sam się podniecasz przeciwko bratu, pomału dojdziesz i do mówienia źle o nim, potem do spiskowania przeciw niemu, a tak powoli postępując – nawet do morderstwa.

I mówi także Prawo: Oko za oko, ząb za ząb, i tak dalej. Pan natomiast zachęca, żebyśmy nie tylko wielkodusznie przebaczyli temu, który nas uderzył, ale żebyśmy mu nadto pokornie nadstawili drugi policzek. Przedtem bowiem celem Prawa było nauczenie nas, żebyśmy nie czynili innym tego, czego sami nie chcemy od nich doznać. Powstrzymano nas więc od czynienia zła strachem przed cierpieniem. Teraz zaś chodzi, jak powiedziałem, o wyrwanie samej nienawiści, samej żądzy rozkoszy, samej próżności i innych namiętności.


Fragment z dzieła Pisma ascetyczne. O auotrze: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.), pochodził z Antiochii, gdzie też otrzymał staranne wykształcenie. Około roku 525 wstąpił do położonego koło Gazy (Palestyna) klasztoru, kierowanego przez abba Seridosa. Stał się uczniem dwóch wielkich mistrzów-rekluzów: Jana i Barsanufiusza. We wspólnocie pełnił różne obowiązki: odpowiedzialnego za przyjmowanie podróżnych i gości, opiekuna chorych oraz szpitala, a z czasem również wychowawcy nowych kandydatów. Być może po śmierci mistrzów oraz Seridosa (ok. 540 r.) założył nowy klasztor. Pozostawił zbiór konferencji oraz listów.

Otrzymuj fragmenty na skrzynkę e-mail

Kilka słów…

Ruch monastyczny, który narodził się w IV w. w Egipcie, bardzo szybko rozprzestrzenił się na inne obszary ówczesnego świata. Wyrażał się w różnorodnych formach: byli zatem pustelnicy żyjący samotnie na pustyni, w skalnych grotach czy w lasach, wędrowni kaznodzieje i misjonarze, wreszcie mnisi żyjący we wspólnotach, według wskazówek duchowego mistrza, lub z czasem spisanej reguły. Wszystkich ich natomiast łączyło szczere pragnienie dążenia ku Bogu, realizowania w życiu codziennym wskazań Ewangelii. Słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii, które pociągnęły do pójścia na pustynię w 2. poł. III w. młodego Antoniego: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko co masz, potem przyjdź i chodź za mną”, tak samo oddziaływały w kolejnych stuleciach, skłaniając wielu do porzucenia dotychczasowego sposobu życia. Nie znamy ich wszystkich z imienia, niektórych upamiętnia tylko samo imię, o innych napisano poematy czy żywoty. Wielu Kościół oficjalnie ogłosił jako świętych, wskazując ich jako wzór albo przykład do naśladowania, lecz także jako orędowników dla tych, co pośród codzienności szczerze szukają Boga, aby wstawiali się za nimi przed Tronem Najwyższego... Więcej

Co dalej?

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów. Poprzez nasze publikacje pragniemy pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z którego warto czerpać także obecnie. Tradycja jest jak wino – gdy się zestarzeje z przyjemnością się je pije (por. Syr 9,10). Siłą tradycji monastycznej, decydującej o jej nieprzemijalności i aktualności, jest gleba z której ona wyrasta: autentyczne doświadczenie Boga i własnej ograniczoności. O życiu dawnych mnichów i ich nauce czytamy w Apoftegmatach Ojców Pustyni i w Rozmowach z Ojcami św. Jana Kasjana. Szczególnie wartościowe są pisma Ewagriusza z Pontu, którego dzieła we fragmentach znajdziemy w Filokalii. Więcej publikacji