Czystość obrazu

Dusza poznaje dzięki czystości obrazu, jako że wszelki obraz odnosi się do pierwowzoru. Zostaje natomiast poznana dzięki podobieństwu (zob. Rdz 1,26), jakie dają cnoty. Dzięki nim właśnie dusza zyskuje poznanie Boga i jest poznana przez Niego. (Teoleptos z Filadelfii) Medytacja

Święte poznanie

Modlitwa wiedzie do świętego poznania, odtwarza piękno Bożych rysów i stawia duszę przed Bogiem. Wówczas natychmiast poznaje ona swego Stwórcę, powiedziano bowiem: W dniu, w którym cię wezwę, oto będę wiedział, że Ty jesteś moim Bogiem (Ps 55,10). Sama jest

Hańba grzechu

Przede wszystkim jednak modlitwa, umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. (Teoleptos z Filadelfii) „W głąb misterium” – o ojcu Piotrze Rostworowskim

Zgodność i zjednoczenie

Modlitwa, polegająca na powtarzaniu Imienia Bożego, staje się zgodnością i zjednoczeniem umysłu, rozumu i duszy. Powiedziano bowiem: Gdzie dwaj albo trzej zebrali się w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). W ten sposób modlitwa przywołuje władze duszy podzielone przez

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na

Matka dóbr

Jeśli w całym twym działaniu nierozdzielnie pozostajesz z matką dóbr, modlitwą, to ona nie odstąpi cię, dopóki nie ukaże ci ślubnej komnaty i nie wprowadzi do jej wnętrza, nie napełni chwałą i niewymowną radością. Usuwa ona bowiem

Czujny umysł

Kiedy samotnie siedzisz w celi, oddawaj się modlitwie w sobie samym, zachowując czujny umysł i skruszonego ducha. Poprzez czujność swoim cieniem okryje cię kontemplacja, przez modlitwę zamieszka w tobie poznanie, przez skruchę zaś otrzymasz mądrość, która oddali nierozumną przyjemność i utwierdzi miłość

Czysty intelekt

Kiedy więc zgromadziłeś się w Panu z braćmi, aby znajdować się przed Nim cieleśnie, i zanosić do Niego śpiew ustami, staraj się, aby także twój umysł zważał na słowa i na Boga, i był świadomy, do Kogo mówi i przed

Czysta modlitwa

Do czystej modlitwy doprowadzi cię przykład zachowania się przed władcą ziemskim. Gdy bowiem zbliżyłeś się do króla, stoisz przed jego obliczem i błagasz go słowami, to oczy masz utkwione w niego. W ten sposób pozyskujesz sobie przychylność królewską. To samo czyń

Rozradowane serce

Rozraduje się serce szukających Pana (Ps 105,3). Szuka zaś Pana ten, kto korzy się przed Bogiem całym swym intelektem i żarliwym usposobieniem; kto odrzuca też wszelkie troski doczesne ze względu na poznanie i miłość Boga, które udzielane są przez nieustanną i

Oddać się modlitwie

W jaki sposób dusza zostanie napełniona słodyczą, jeżeli modlitwa nie prowadzi do poznania i modlący się nie jest obecny przed Bogiem, którego ma wzywać? Jak rozraduje się serce, jeśli przystępując do modlitwy, prawdziwie się jej nie oddaje? (Teoleptos z Filadelfii)

Utrata zdolności rozumienia

Gdy zaś umysł rozprasza się i błąka pośród rzeczy, które pociągnęły go lub których szukał, wtedy dusza traci zdolność rozumienia i swą gorliwość. (Teoleptos z Filadelfii) Medytacje pasyjne // przeczytaj wstępniak

Przyzwyczajenia

Często można „przebiegać” słowa modlitwy, umysł zaś nie postępuje za nią, nie jest skupiony na Bogu, z którym podejmuje rozmowę w modlitwie. Rozum zostaje odwrócony przez inne pojęcia. Wymawia wówczas słowa modlitwy jedynie z przyzwyczajenia, umysł zaś oddala się od

Utrata świadomości

Zdarza się, że gdy ustami śpiewa się psalmy, umysł może unosić się gdzie indziej, rozproszony przez różne doznania i rzeczy. W takiej sytuacji traci się świadomość śpiewu psalmów. (Teoleptos z Filadelfii) Święci przypominają ogród… Posłuchaj apoftegmatu

Daremny trud

Pragnę, byś przystępując do modlitwy, nie dopuszczał do tego, że znajdziesz się daleko od niej. Wtedy bowiem trudzisz się daremnie i biegniesz na próżno (zob. Ga 2,2). (Teoleptos z Filadelfii) Reguła gościnności… Posłuchaj apoftegmatu

Oddawać cześć Bogu

Kiedy zaś umysł, rozum i duch korzą się przed Bogiem – pierwszy przez uwagę, drugi przez wzywanie, trzeci przez skruchę i miłość –to cały człowiek wewnętrzny oddaje Mu cześć, zgodnie z przykazaniem: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Łk

Skrucha

Gdy umysł i rozum zwracają się ku Stwórcy przez intensywną uwagę i żarliwe błaganie, wtedy w duszy pojawia się skrucha. (Teoleptos z Filadelfii) 116 apoftegmatów do słuchania – wejdź tutaj

Wiedza i skrucha

Z czystej modlitwy rodzi się też wiedza i skrucha, gdyż napisano: W dniu, kiedy Cię wezwałem, oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 56,10), a nadto: Żertwą dla Boga jest duch skruszony (Ps 51,19). (Teoleptos z Filadelfii)

Wspomnieć na Pana

Nieustannej pamięci o Bogu towarzyszy miłość i radość. Powiedziano bowiem: Wspomniałem na Boga i rozradowałem się (Ps 77,4). (Teoleptos z Filadelfii)

Światło Bożej wiedzy

Kiedy nieustannie wypowiadamy Imię Pana i umysł wyraźnie skupia się na wzywaniu świętego Imienia, światło Bożej wiedzy, niby jaśniejący obłok, okrywa swym cieniem całą duszę. (Teoleptos z Filadelfii)

Rozmowa z Panem

Jeżeli zaś chodzi o modlitwę, jest ona rozmową z Panem. Zanoszone są w niej słowa błagania, podczas gdy umysł cały zwraca się ku Bogu. (Teoleptos z Filadelfii)

Bezgraniczny pokój

Umysł, bogactwem dobroci Boga, ożywia swą miłość i utwierdza własną gorliwość, a przez to zaznaje szczęścia i bezgranicznego pokoju. Takie właśnie cechy ma prawdziwa pamięć o Bogu. (Teoleptos z Filadelfii) Czy Jezus żąda niemożliwego? Dialog Jezusa z bogatym młodzieńcem

Prawda Boga

Umysł w stanie najwyższej niewiedzy nie poznaje, gdyż to, co postrzega, pozostaje niepojęte. Poznaje natomiast prawdę Tego, który rzeczywiście jest i który jako jedyny jest ponad bytem. (Teoleptos z Filadelfii) Elementarz pobożności, czyli o psałterzu słów kilka…

Najwyższa niewiedza

Umysł, który zwraca się do Pana, zawiesza wszelkie myśli odnoszące się do stworzeń i widzi nie posługując się pojęciami. Ze względu na niedostępność chwały, dochodzi do stanu, który jest najwyższą niewiedzą i przez to rozjaśnia swoje widzenie. (Teoleptos z Filadelfii) O

Kontemplacja Stwórcy

Pamięć o Bogu jest kontemplacją Stwórcy: On zaś przyciąga ku sobie wzrok i pragnienie umysłu, i oświeca duszę swym światłem. (Teoleptos z Filadelfii)